At Nexia, we want our members and clients to have legal certainty over their business relationships and avoid unnecessary legal risks or disputes.

Our Nexia Legal Services professionals can provide you with specialist advise to keep track of all of your business interests. Our Nexia Legal Services teams work closely with our members auditor, tax and advisory professionals from our network, supporting Nexia members and their clients on a daily basis whether it involves cross-border transactions or local “business as usual” services.

Our services

Chúng tôi là Nexia International

Dù bạn ở đâu trên thế giới, các công ty thành viên của chúng tôi luôn đặt mình làm trọng tâm trong hoạt động của bạn, hiểu nhu cầu hàng ngày của doanh nghiệp, ngành của bạn và tạo ra các giải pháp phù hợp “giá trị gia tăng”.

img